اجرای گل آرایی

 اجرای گل آرایی و میز آرایی مجالس ترحیم از 200 هزار تومان شروع میشود و بستگی به میزان گل مصرفی دارد

و هزینه تاج گل از 250 هزار تومان شروع میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سایر خدمات