انجام امور اداری کفن و دفن متوفی

اعزام آمبولانس 

انجام امور اداری ترخیص بیمارستان

خرید قبر

انجام امور اداری آرامستان و....

 


سایر خدمات